Vipotnikova ulica 13

1211 Ljubljana

Spletna stran: www.srebrna-nit.si

V Ljubljani, 23..8. 2020

SPOROČILA OKROGLE MIZE 19. 8. 2020

 

Kaj želimo starejši?

 

Vabili smo stanovalce, sorodnike, strokovnjake in aktivne državljane, ki nam dnevno pišejo in dajejo pobude.

Stanovalci (ugotavljamo, da jih je v domovih malo, ki so sposobni aktivno sodelovati na okrogli mizi v času pandemije) so večinoma poslali pisne predloge.

 

Sistemski problemi, ki jih je treba rešiti:

 

ZAKONODAJA:

 • Zakon o dolgotrajni oskrbi z dodatnimi sredstvi (proračun in prispevna stopnja)
 • Stanovanjski zakon
 • Pokojninski zakon
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje preliti v obvezno v skladu s prihodki
 • Zakon - Pomoč pri dokončanju življenja, dostojna smrt

NAMESTITVENE/BIVANJSKE MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE STAREJŠIH

 • gradnja novih domov (javnih, ne s koncesijami!), poudarek na manjših stanovanjskih skupnostih,
 • takojšnje dokončanje Roza kocke v Ljubljani, Osilnice in Vrtojbe, Hrastnik načrtovati v sklopu petih domov, ki jih je predvidelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in obljubilo v Koalicijski pogodbi,
 • ureditev oz. gradnja negovalnih bolnišnic v naslednjem pet letnem obdobju. Zaradi aktualnega stanja pa ureditev COVID bolnišnic (iskanje primernih nastanitvenih kapacitet v okviru regije), hospicev - za vse našteto koriščenje EU sredstev in sredstev proračuna,
 • pomoč pri adaptaciji bivalnih pogojev starejšim, ki še lahko bivajo doma,
 • možnost najemnih stanovanj, prilagojenih starejšim (država, občine, EU sredstva?)
 • ustrezno prezračevanje v domovih starejših (klimatske naprave, odzračevanje), posebno v času koronavirusa.

KADRI V DOMOVIH STAREJŠIH

 • novi kadrovski normativi v oskrbi – sprejeti takoj,
 • novi kadrovski normativi v zdravstveni negi – sprejeti takoj,
 • sprememba organizacije dela v zdravstveni negi – diplomirane medicinske sestre 24/7 (uvedba nočnega dežurstva za dipl. m. s. z ustreznim plačilom),
 • povečanje normativa zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije, zdravnika družinske medicine (domskega zdravnika), psihiatra, uvedba dietetikov, lahko za več domov skupaj, vse na primerljivo mednarodno raven oz. po uveljavljenih mednarodnih standardih za posamezno stroko,
 • uvedba naprednih znanj zdravstvene nege na področju gerontologije v DSO po zgledu »referenčnih ambulant« na primarni ravni, kjer bi stanovalce z urejenimi kroničnimi obolenji samostojno vodile dipl. m. s. nacionalno akreditiranim podiplomskim izobraževanjem na področju gerontologije (specializacija ali strokovni magisterij). Zdravnik se vključuje v obravnavo glede na dogovorjeno klinično pot obravnave kronično obolelega, kar bi močno prispevalo k dostopnosti do zdravnika za tiste, ki imajo zahtevnejše zdravstvene probleme in preprečevalo/omililo zaplete kroničnih boleznih pri starejših v DSO,
 • uvedba specializacije ali strokovnega magisterija iz geriatrije in geriatrične zdravstvene nege,
 • mobilizacija novih kadrov (prekvalifikacija z ustreznim do izobraževanjem) in ureditev plačila za delo, saj so trenutno zaposleni v DSO premalo plačani, zato tudi slab interes za delo s starejšimi,
 • vodstva zavodov naj bodo kljub pomanjkanju osebja pozorna na učinkovito izkoriščen čas zaposlenih, saj prisotni sorodniki na okrogli mizi opažajo slabo organizacijo dela in tudi ponekod nezainteresiranost, apatijo, tudi posedanje, preveč gledanja v telefone in premalo ukvarjanja s stanovalci,
 • prisotni sorodniki na okrogli mizi opozorijo, da pri nekaterih zaposlenih večkrat manjkajo empatija, komunikacija, srčnost, čeprav so številni zelo predani in strokovni. Potrebna so stalna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,
 • problem je tudi beleženje storitev (se zgodi za ves dan naprej), kontrola nad dajanjem terapije, prilagajanje terapije glede na potrebe stanovalca, idr., sorodniki opozorijo, a težko dobijo informacije o tem področju.

 FINANCIRANJE

 • nujno zvišanje plač zaposlenih glede na deficitarnost kadrov, štipendiranje in druge finančne stimulacije,
 • povečati financiranje zdravstvene nege glede na realno stanje oz. na primerljivo raven negovalnih oddelkov v državi,
 • kontrola zviševanja cen v DSO na splošno in tudi na račun epidemije,
 • kontrola zaračunavanja dodatnih storitev v DSO,
 • financiranje SOS ovratnic za vse starejše, ki to potrebujejo,
 • znižanje plačila oskrbe ob napovedani odsotnosti iz doma,
 • možnost koriščenja turističnih bonov za starejše, posebej nepokretne.

STROKOVNI IN DRUGI NADZORI

 • urediti in povečati število strokovnih nadzorov za vse zdravstvene in druge profile v DSO (zdravstvena nega, sociala, higiena (inšpekcija), medicina, drugo,
 • ugotovitve nadzorov morajo biti javno dostopne stanovalcem, njihovim bližnjim in javnosti,
 • vodstveni delavci naj imajo več nadzora v domovih,
 • v nadzore vključiti tudi sorodnike.

 DRUGO

 • objavljanje rednih poročil iz nadzorov in izvajanje popravljalnih ukrepov revizije Računskega sodišča iz septembra 2019,
 • obvezno oblikovanje svetov stanovalcev (in sorodnikov), ki imajo svoje predstavnike v svetih zavodov; povezati predsednike/ce svetov stanovalcev in skupno nastopanje,
 • spremeniti razmerje v svetih zavodov v korist stanovalcev in sorodnikov,
 • objava predsednikov in članov svetov zavodov na spletnih straneh domov starejših,
 • izboljšanje prenosa informacij znotraj doma,
 • večja humanizacija prevozov z reševalnimi vozili, omogočiti konkurenco pri prevozih,
 • nekateri sodelujoči sorodniki menijo, da je preveč uporabe pomirjeval in uspaval, da so stanovalci mirni in v posteljah, kar je treba preveriti s strokovnimi nadzori.

  

KAKOVOST ŽIVLJENJA STAREJŠIH V DSO MED PANDEMIJO

Zdravstvena oskrba:

 • stanovalci imajo enako zdravstveno zavarovanje kot vsi drugi državljani Slovenije – torej tudi enake pravice, brez diskriminacije in starizma;
 • sistematično testiranje vseh stanovalcev v DSO in vseh zaposlenih, če je v domu prisotna okužba;
 • zagotavljanje dovolj varovalne in dovolj kakovostne opreme za zaposlene, stanovalce, prostovoljce;
 • MZ naj javno objavi, v katerih domovih za starejše je bilo narejeno sporno triažiranje v zvezi s paliativno obravnavo potencialno obolelih za COVID19 in naj pozove vse ZD ali DSO, da zdravniki umaknejo vložne/triažne liste, ki zapirajo vrata bolnišnic starejšim;
 • premestitev okuženih in bolnih stanovalcev v ustrezne zdravstvene ustanove, ne v rdeče cone ali zabojnike;
 • uvedba kontrole zračnih tokov – odzračevanje;
 • sprememba organizacije dela v zdravstveni negi – prisotnost diplomirane medicinske sestre 24/7 (dežurstvo ali pripravljenost z ustreznim plačilom);
 • omogočati fizioterapijo, delovno terapijo kljub omejitvam zaradi korona situacije.

Normalno življenje med epidemijo v domovih starejših:

 • redna fizioterapija in delovna terapija v skladu s potrebami
 • poudarek na kakovostni hrani, 5 obrokov
 • brez zaračunavanja dodatnih storitev – nova opredelitev oskrbe
 • redno ocenjevanje prehranskega statusa, dodatki
 • paziti na vnos/izločanje hrane in tekočine (nekateri stanovalci med korono so oslabeli, shujšali, bili dehidrirani)
 • kopanje, britje, posedanje, preoblačenje, skrb za proteze,
 • čim manj odvajalnih dni z ležanjem v postelji ves dan
 • možnost odvajanja na WC-ju in ne v plenice (ohranjati dostojanstvo posameznika)
 • redni sprehodi, po možnosti na zraku.

 OBISKI

 • Zapiranje in prepoved obiskov je po mnenju varuha nezakonita in po mnenju nekaterih le v prid domovom, ki so se dodatno znebili nadzora sorodnikov.
 • Domovi ne smejo v celoti zapreti vrat za obiske, razen v času pojava okužb za največ 14 dni, dokler se ne uredi epidemiološka situacija.
 • Omogočeni morajo biti vikend izhodi in počitnice.
 • Obiski morajo biti omogočeni vse dni v tednu, več ur na dan (tudi izven rednega delovnega časa zaposlenih v jutranji izmeni, torej popoldne in čas obiska naj bo podaljšan.
 • Obiski ne smejo biti omejeni na 15 minut ali pol ure.
 • Možnost spremljanja umirajočih v DSO naj bo za sorodnike izvzeta iz režima omejenih obiskov.
 • Videoklici - več ur na dan s pomočjo prostovoljcev.
 • Prinašanje priboljškov v skladu z zdravstvenim stanjem in upoštevanjem varovalnih ukrepov neomejeno.
 • Obiskovalci morajo upoštevati vsa priporočila o zaščiti pred okužbo (biti zdrav, umivanje rok, maske).

 

 ZAKLJUČNE MISLI:

Potrebno se je povezovati, tako sami stanovalci kot njihovi sorodniki.

Dokler bosta to področje pokrivali dve ministrstvi, ki slabo ali sploh ne sodelujeta in se izgovarjata druga na drugo, področje ne bo urejeno, zato naj skrb za starejše prevzame novo ministrstvo za starejše.

Domovi starejših naj se preimenujejo v socialno zdravstvene zavode ali obratno.

Povečajo se naj investicije v javne domove. Cene namestitve v javnih in domovih s koncesijo morajo biti primerljive in jasno naj bo opredeljeno, kaj osnovna namestitev stanovalca vključuje. Potrebna je sistemska regulacija tega področja.

Domovi potrebujejo jasna navodila, ki sledijo epidemiološki situaciji in upoštevajo tako zdravstveni kot socialni vidik oskrbe.

Vodstva domov starejših naj upoštevajo navodila tako, da bo to dobro za stanovalce in naj obveščanju in komunikaciji z vsemi deležniki posvetijo več pozornosti.

Prisotni dajejo pobudo o rednem in pogostejšem pisanju v medijih o razmerah v domovih (tako dobrih kot slabih praksah).

 

Biserka Marolt Meden,
Predsednica Srebrne niti

Arhiv novic