Biserka Marolt Meden
Srebrna nit

Številka:               0702-12/2021/2

Datum:                28. 1. 2021

Zadeva:               Pojasnilo Zagovornika načela enakosti

 

 

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel vaše e-sporočilo z dne 11. 1. 2021, v katerem Zagovorniku posredujete e-sporočilo v zvezi z določbami predloga novele Zakona o osebni asistenci in opozorili, ki se nanašajo na postavitev starostne meje 65 let kot pogoja za pridobitev pravice do osebne asistence. Zagovornika naprošate, da ga preuči in reagira, saj gre pa vašem mnenju za diskriminacijo.

Zagovornik je v zvezi z omenjeno problematiko že izvedel Oceno diskriminatornosti tretje alineje drugega odstavka 6. člena Zakona o osebni asistenci in 35. člena Zakona o osebni asistenci.

V postopku ocene diskriminatornosti je ocenil, da postavitev starostne meje kot pogoja za pridobitev pravice do osebne asistence sama po sebi še ne pomeni avtomatično diskriminacije, če bi v državi obstajal sistem, po katerem bi imeli tudi upravičenci, ki postavljeno starostno mejo presegajo, dostop do primerljivih socialnih storitev s pomočjo katerih bi lahko enakovredno zadovoljili svoje potrebe po samostojnem življenju, v duhu deinstitucionalizacije, da bi lahko živeli neodvisno, aktivno in bi bili enakopravno vključeni v družbo.

Ker pa za to skupino uporabnikov po oceni Zagovornika ni primerljivih socialnih storitev, niti po obsegu in naravi storitev, niti po finančni obremenitvi z vidika upravičenca, Zagovornik ocenjuje, da je ureditev ZOA diskriminatorna in sicer gre za neposredno diskriminacijo zaradi starosti.

Zagovornik je zato ocenil, da neenako obravnavanje oseb z invalidnostmi na podlagi osebne okoliščine starosti pomeni diskriminacijo. Ker je Zagovornik v konkretni zadevi zaznal diskriminatornost  predpisov, je na pristojne organe v okviru javne razprave ob noveli ZOA (ZOA-B) naslovil priporočilo št. 0070-2/2021/1 z dne 25. 1. 2021 za dopolnitev ZOA-B, s katero bi lahko bila zaznana diskriminatornost odpravljena. Priporočilo vam posredujemo v prilogi tega dopisa.  

Oceno diskriminatornosti zakona ali drugega predpisa po 38. členu ZVarD št. 050-16/2020/17 z dne 25.1. 2021, s katero se je postopek ocene pri Zagovorniku zaključil, vam prav tako posredujemo v seznanitev v prilogi tega dopisa.

 

Pripravila:
Sergeja Oštir
Samostojna Svetovalka Zagovornika

Dr. Neža Kogovšek Šalamon
Vodja oddelka za ugotavljanje
diskriminacije in zagovorništvo

 

Priloge:
- priporočilo št. 0070-2/2021/1 z dne 25. 1. 2021,159.74 KB
- ocena št. 050-16/2020/17 z dne 25.1. 2021.234.86 KB

 

Arhiv novic